میلگرد آجدار

(kg/12m)وزن

(kg/m)وزن

نمره

7.8

0.616

10

11

0.875

12

15

1.16

14

20

1.5

16

25

1.91

18

30

4.83

20

37

2.83

22

47

3.5

25

66

5.5

30

75

6.25

32

85

7.08

34

95

7.91

36

106

8.83

38

118

9.83

40

    بازار آهن شاد آباد - بهاران 2-  نبش

 بلوک 27 روبروی بانک کشاورزی   

 

       66671513 - 66671832 

             ۶6673929 - 66672930  

                   09125002556